PRACA

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w zakładce praca.

Strażnikiem może być osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ukończyła 21 lat;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  • cieszy się nienaganną opinią;
  • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.