Zadania priorytetowe

1) działania prewencyjne w rejonie szkół.

2) ocena stanu sanitarno-porządkowego i podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.

3) ujawnianie braków w infrastrukturze technicznej miasta, awarii itp.

4) kontrola i egzekwowanie prawidłowego zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania porządku w miejscach prowadzenia prac remontowo-inwestycyjnych oraz placów budów.

5) rozpoznawanie spraw wpływających od mieszkańców, instytucji.

6) wszczynanie spraw własnych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.

7) rozwiązywanie problemów w zakresie ładu i porządku publicznego – formułowanie wniosków o objęcie działaniami prewencyjnymi miejsc zagrożonych przez inne komórki oddziału.

8) egzekwowanie przepisów lokalnych wydanych przez władze gminy.

9) współpraca z instytucjami, wspólnotami, społecznością lokalną – uczestnictwo w spotkaniach, udzielenie asyst.

Wykonywanie innych zadań w terenie, określonych przez przełożonych i wynikających z potrzeb realizacji zadań straży.

Zadania

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,