Zadania priorytetowe

  1. Działania prewencyjne w rejonie szkół.
  2. Ocena stanu sanitarno-porządkowego i podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości.
  3. Ujawnianie braków w infrastrukturze technicznej miasta, awarii itp.
  4. Kontrola i egzekwowanie prawidłowego zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania porządku w miejscach prowadzenia prac remontowo-inwestycyjnych oraz placów budów.
  5. Rozpoznawanie spraw wpływających od mieszkańców, instytucji.
  6. Wszczynanie spraw własnych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.
  7. Rozwiązywanie problemów w zakresie ładu i porządku publicznego – formułowanie wniosków o objęcie działaniami prewencyjnymi miejsc zagrożonych przez inne komórki oddziału.
  8. Egzekwowanie przepisów lokalnych wydanych przez władze gminy.
  9. Współpraca z instytucjami, wspólnotami, społecznością lokalną – uczestnictwo w spotkaniach, udzielenie asyst.
  10. Wykonywanie innych zadań w terenie, określonych przez przełożonych i wynikających z potrzeb realizacji zadań straży.